Du học Upper Iowa University

Địa chỉ:  605 Washington Street, Fayette, Iowa 52142

Học phí: Từ $29,700

Bậc đào tạo: Đại Học

Nghành đào tạo: Đa nghành